VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
ke „Smlouvě o zajištění úklidových služeb"


I. Výklad pojmů a užívaných zkratek

Profi úklid Jitka, Sevastopolská 5, Brno 625 00
IČ: 48834327
KLIENT : Právnická nebo fyzická osoba, která je svéprávná a způsobilá k
právnímu jednání a která uzavřela s Profi úklid Jitka smlouvu o zajištění úklidových
prací.
OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ : Formulář umístěný na webových stránkách
www.uklid-jitka-brno.com, prostřednictvím něhož Klient poptává provedení úklidových prací ze strany Profi úklid Jitka ve vymezených úklidových prostorách.
ÚKLIDOVÉ PRÁCE : Dílo, které je předmětem smlouvy, jedná se o poskytované
služby na základě objednávky Klienta. Rozsah Úklidových prací je vymezen
objednávkou Klienta. Mezi základní nabízené služby patří: jednorázový,
pravidelný úklid interiérů, generální úklid domácností, kancelářských prostor a
ostatních nebytových prostor, úklid soukromých či společných prostor, 4ištění
čalounění, kůže a koberců.
ÚKLIDOVÉ PROSTORY : Prostory v nemovitosti (interiér bytu, domu, kanceláře
atp.), které jsou předmětem Úklidových prací a ve kterých m Úklid J+ úklidové
práce vykonávat, jakož i vstup do prostor, jejichž využití je pro řádné plnění
Smlouvy nezbytné.
SPECIFIKACE ÚKLIDOVÝCH PRACÍ :  Strukturovaná příloha nabídky
Úklidových prací zpracované dle objednávky Klienta učiněné prostřednictvím
Objednávkového formuláře, jejímž obsahem je zejména místo plnění Úklidových
prací, jejich frekvence, rozsah a druh poskytovaných služeb. Specifikace
úklidových prací tvoří nedílnou součást Smlouvy.
ÚKLIDOVÉ PROSTŘEDKY A POMŮCKY : Čistící a desinfekční prostředky,
jakož i pomůcky, nástroje a přístroje, zařízení či technika, které budou k výkonu
Úklidových prací používány či budou předmětem Úklidových prací.
PRACOVNÍK : Zaměstnanec či jiná fyzická osoba v obdobném poměru
zmocněn Profi úklid Jitka výkonu Úklidových prací.
ÚKLIDOVÝ DEN : Sjednaná doba, ve které jsou Pracovníkem prováděny
Úklidové práce.
CENÍK : Orientační ceník úklidových prací, popř. dalších služeb a materiálu
zveřejněný na webových stránkách www.uklid-jitka-brno.com.


II. Objednávka a uzavření smlouvy o zajištění úklidových služeb

 

K uzavření Smlouvy dochází postupem, kdy Klient prostřednictvím Objednávkového
formuláře, e-mailu, messengeru, či telefonicky objednává Úklidové práce v Úklidových prostorách. Každá objednávka učiněná prostřednictvím Objednávkového formuláře je ze strany Profi úklid Jitka bezprostředně po odeslání převzata a zpracována. Vyřízení objednávky bude probíhat formou e-mailové komunikace. Klient je poté informován prostřednictvím jím sděleného emailového kontaktu o dostupnosti služeb, a to nejpozději do 24 hodin od přijetí objednávky s tím, že objednávky přijaté v průběhu dnů pracovního klidu budou vyřízeny bezodkladně nejbližší pracovní den. Klientovi je s informací o dostupnosti služeb zaslána nabídka, včetně návrhu předpokládané kalkulace ceny Úklidových prací určené odhadem dle poptávaného rozsahu Úklidových prací, společně se Specifikací úklidových prací.
Odešle-li Klient objednávkový formulář umístěný na webových stránkách,
odešle poptávku na uvedený e-mail, či kontaktuje společnost telefonicky nebo
prostřednictvím messengeru a aktivně proklikem v k tomu určeném poli
Objednávkového formuláře potvrdí seznámení se s obsahem VOP, má se za to,
že souhlasí s těmito VOP. Klient má možnost jednostranně zrušit nebo
změnit objednávku 48 hodin před Úklidovým dnem. Pozdější zrušení se řídí
storno podmínkami, uvedenými ve VOP odstavec IV.
K uzavření Smlouvy dochází okamžikem výslovné akceptace nabídky služeb
učiněné formou e-mailové či messengerové odpovědi ze strany Klienta
v návaznosti na obdrženou e-mailovou či messengerovou informaci o
dostupnosti služeb spolu se Specifikací úklidových prací. Nejpozději je Smlouva
uzavřena okamžikem, kdy Profi úklid Jitka začne provádět Úklidové práce.
Okamžikem uzavření Smlouvy jsou smluvní strany takovou smlouvou vázány a
vznikají jim vzájemná práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající.

̈

III. Předmět, doba plnění a trvání Smlouvy

Předmětem Smlouvy je závazek Profi úklid Jitka k výkonu díla provádět pro Klienta
dohodnuté Úklidové práce v objednaném rozsahu a závazek Klienta tyto práce
převzít a zaplatit za ně ujednanou cenu.
Čistící prostředky jsou zahrnuty v ceně služeb. Bude-li chtít zákazník použít vlastní čistící prostředky, nemá tohle rozhodnutí vliv na změnu ceny!
Profi úklid Jitka započne s výkonem Úklidových prací dnem sjednaným ve Smlouvě.
Úklidové práce jsou prováděny na dohodnutém místě a čase s frekvencí
uvedenou ve Specifikaci úklidových prací.
Tato Smlouva se sjednává na dobu provedení sjednaného typu Úklidových prací
dle Smlouvy. V případě pravidelného zajišťování úklidu na dobu neurčitou.

IV. Cena prací, účtování prací, platební podmínky

Cena úklidových prací byla stanovena dohodou Smluvních stran a je uvedena v cenové kalkulaci obsažené v nabídce zaslané Klientovi prostřednictvím e-mailové či messengerové komunikace, cena a způsob její úhrady se odvíjí od charakteru poptávaných Úklidových prací v případě běžného znečištění
Úklidových prostor. Takto stanovená cena je ze strany Profi úklid Jitka stanovena dle typu objednaných služeb a velikosti prostoru na který byla kalkulována doba
provádění prací. Stanovená cena může být jednostranně Profi úklid Jitka změněna dle reálné náročnosti Úklidových prací oproti obvyklé náročnosti. Na navýšení
předpokládané ceny bude Klient vždy upozorněn předem. Pokud Klient navýšení neodsouhlasí, nebo pokud nestanoví priority Úklidových prací v Úklidových
prostorách, určí priority Úklidových prací Pracovník. Neprovedené práce nebudou předmětem reklamace ze strany Klienta.
Podkladem pro účtování Úklidových prací je jejich skutečné provedení Pracovníkem. Klient je povinen zajistit převzetí Úklidových prací vždy
bezodkladně po skončení prací v daném Úklidovém dni a stvrdit svým podpisem Výkaz práce předložený Pracovníkem. V případě nepřítomnosti Klienta, kdy
nedojde z důvodů nikoliv na straně Profi úklid Jitka k potvrzení Výkazu práce, se považují všechny práce za řádně vykonané a Klientovi předané.
Klientovi budou účtovány i řádně odvedené vícepráce, odsouhlasené Klientem osobně, telefonicky či formou elektronické komunikace. Vícepracemi se rozumí Klientova další přání, nad rámec Specifikace úklidových prací.
Změny, zúžení či rozšíření poskytovaných Úklidových prací dle Specifikace úklidových prací mohou být v návaznosti na potřeby Klienta a provozní
možnosti Profi úklid Jitka měněny formou dodatku ke Smlouvě, odsouhlaseného prostřednictvím elektronické pošty.
Pokud Klient nezruší sjednané Úklidové práce nejpozději 48 hodin před započetím Úklidového dne, bude Profi úklid Jitka účtovat Klientovi 100 % ceny
předpokládaných Úklidových prací dle Smlouvy. Při zrušení a okamžitého nedohodnutí nového termínu Úklidových prací více jak 48 hodin před
plánovaným výkonem Úklidových prací, budou účtovány penále ve výši 30 % z ceny předpokládaných úklidových prací. Pokud však konec lhůty před
započetím cesty Pracovníka připadá na den pracovního klidu, je nutno zrušení Úklidových prací v daném Úklidovém dni učinit nejpozději do 12:00 hodin
posledního pracovního dne předcházejícímu sjednanému termínu. Možnost změny termínu je pouze jednou.
V případě jednorázové objednávky nebo prvního poskytnutí Úklidových prací se zavazuje Klient realizovat platbu ihned po ukončení Úklidových prací, a to
v hotovosti. Klientovi bude zaslán Pokladní doklad na e-mailovou adresu, uvedenou v Objednávkovém formuláři. V případě pravidelných Úklidových
služeb, dle dohodnutých podmínek mezi Klientem a Profi úklid Jitka, je podkladem pro placení ceny za poskytované služby elektronická faktura vystavena po
provedeném plnění a zaslána na emailovou adresu sdělenou v Objednávkovém formuláři. Klient tímto souhlasí s elektronickou podobou fakturace. Splatnost faktury je do sedmi (7) dnů počínaje dnem vystavení příslušného dokladu. Jinou zasílací adresu, periodu fakturace nebo způsob placení lze sjednat na základě
žádosti Klienta a tato skutečnost a přesné podmínky budou zapsány ve Specifikaci úklidových prací.
Klient se zavazuje fakturu ve lhůtě splatnosti uhradit. Pro případ prodlení s úhradou faktury se zavazuje zaplatit Profi úklid Jitka smluvní pokutu ve výši 0,1% z
dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení, tím není dotčen nárok na náhradu škody prodlením způsobenou.

V případě prodlení bude Klientovi zároveň vystavena upomínka, která je zpoplatněna částkou 100,-Kč – tato bude vyúčtována v rámci následující fakturace. Za vystavení další upomínky právním zástupcem bude Klientovi účtováno 2000 (dva tisíce) Kč.

V. Práva a povinnosti smluvních stran


KLIENT je povinen zejména:

před začátkem Úklidových prací sdělit Profi úklid Jitka:
1. Potvrdit, že není pozitivní na Covid 19 a nemá příznaky této nemoci.
2. Že se za posledních 10 dní vědomě nesetkal s osobou nakaženou Covid 19
3. Není v karanténě kvůli setkání s osobou nakaženou Covid 19

 • Klient si je vědom/a, že nepravdivé informace u jakéhokoliv z výše uvedených bodů může ohrozit zdraví nejenom mé, ale i dalších klientů a personálu a může mít zásadní negativní dopady na fungování služeb Profi úklid Jitka.

 • Je si vědom toho, že nepravdivé informace kromě toho mohou vést i ke
  Klientově právní odpovědnosti, a to zejména:

 •        K trestněprávní odpovědnosti za trestný čin šíření nakažlivé lidské nemoci podle § 152, resp. § 153 trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném a účinném znění), a/nebo

 •       k občanskoprávní odpovědnosti za škodu způsobenou Profi úklid Jitka, jeho klientům a/nebo jeho personálu ve smyslu § 2900, § 2901, resp. § 2909 a případně dalších občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění).

 • Pokud Klient sdělí, že je v ohrožení nemocí Covid 19, z některého ze tří výše uvedených bodů, má pracovník Profi úklid Jitka právo objednané Úklidové práce zrušit a Profi úklid Jitka má právo na zaplacení 100% částky.

 • Poskytovat Profi úklid Jitka v rámci provádění Úklidových prací bezúplatně vodu a elektrickou energii.

 • V případě, že Klient požaduje užití speciálních Úklidových prostředků na nestandardní povrchy a zařízení, je povinen Profi úklid Jitka písemně upozornit na speciální požadavky pro ošetření dané plochy, případně uvést požadavek na její vyjmutí z Úklidových prací. Pokud tak neučiní před zahájením Úklidových prací, nenese Profi úklid Jitka žádnou odpovědnost za případné poškození povrchů a zařízení Pracovníkem v důsledku použití nevhodného Úklidového prostředku či pomůcky.

 • Zabezpečit Pracovníkovi přístup do Úklidových prostor ve sjednaném čase
  osobně, popř. zmocněním jiné osoby. V případě, že Pracovníkovi nebude
  umožněn výkon Úklidových prací, jak bylo sjednáno Smlouvou, považují se v
  těchto případech všechny práce za řádně vykonané, předané a budou předmětem
  fakturace.

 • Zamezit volnému pohybu zvířat, která jsou umístěna v Úklidových prostorách v
  době provádění Úklidových prací. V případě, že dojde k napadení Pracovníka
  zvířetem, je Klient povinen Zhotoviteli nejpozději do šesti (6) dnů doručit
  písemnou veterinární zprávu o stavu zvířete, se záznamem o očkování proti
  vzteklině dle odpovídajících předpisů (kontrola u veterináře musí proběhnout
  první a pátý den po napadení, bez ohledu na to, zda byla či nebyla porušena
  integrita lidské kůže).

 • Udržovat vybavení Úklidových prostor a Úklidové prostory v dobrém
  technickém stavu.

 • Seznámit Pracovníka s podmínkami pohybu v Úklidových prostorách, se všemi
  Úklidovými prostředky a pomůckami, které budou k výkonu Úklidových prací
  používány či budou předmětem Úklidových prací. Zejména je povinen ho
  seznámit s podmínkami obsluhy elektrických spotřebičů a zabezpečovacího
  zařízení. V souvislosti s tímto je Klient povinen písemně upozornit na speciální
  požadavky pro ošetření spotřební elektroniky, případně uvést požadavek na její
  vyjmutí z Úklidových prací. Pokud tak neučiní před zahájením Úklidových
  prací, nenese Profi úklid Jitka žádnou odpovědnost za případné poškození spotřební elektroniky Pracovníkem.

 • Určit místo, kam je Profi úklid Jitka oprávněn odkládat odpad.

 • Převzít hotovou práci ihned po skončení a vyjádřit se do Předávacího protokolu
  ohledně spokojenosti či nespokojenosti a Protokol podepsat.

Profi úklid Jitka je povinen

 • Provést Úklidové práce v rozsahu a lhůtě, které jsou předmětem Smlouvy. Dále je povinen provést další Úklidové práce v rozsahu a způsobem, které si písemně odsouhlasili v průběhu trvání Smlouvy.

 • Nevyčerpané Úklidové prostředky, jakož i pomůcky, které jsou v majetku Klienta, použité k výkonu Úklidových prací vrátit po skončení práce Klientovi,
  nebo je zanechat na místě k tomu Klientem určeném, zpravidla na místě, kde se u Klienta nacházejí běžně či kde je Klient zanechává Pracovníkovi.

 • Dodržet rozsah a dobu plnění poskytovaného v rámci Úklidového dne. V případě, že nebude moci sjednaný termín dodržet, je povinen o tom Klienta informovat. Klient má právo v tomto případě na náhradní plnění ve vzájemně dohodnutém termínu. V případě, že k čerpání náhradního termínu nedojde, není Profi úklid Jitka oprávněna tyto nevykonané práce účtovat.

 • Nepoužívat jakékoli zařízení náležející do majetku Klienta k jiným než Smlouvou vymezeným činnostem. K tomu je povinen zavázat i své Pracovníky.
  To neplatí, jedná-li se o odůvodněnou potřebu užití zařízení pro komunikaci s Klientem a v případě neobvyklých náhlých událostí.

 • Odkládat odpad, jenž vznikne v souvislosti s prováděním činností dle Smlouvy, jen na místo určené Klientem.

 • Profi úklid Jitka si vyhrazuje právo na pořizování audiovizuálního záznamu při provádění Úklidových prací pro své potřeby (kontrola před/po, uveřejnění na svém webu apod.) Nebude-li Klient souhlasit s pořizováním audiovizuálního záznamu, musí tuto skutečnost písemně oznámit Profi úklid Jitka nejpozději 48 hodin před začátkem domluvené práce. Rozhodne-li se Klient nesouhlasit s pořízením audiovizuálního záznamu později než 48 hodin před začátkem domluvené práce, může Profi úklid Jitka odmítnout vykonat domluvenou práci. V takovém případě má Profi úklid Jitka nárok na proplacení dohodnuté částky v plné výši.

VI. Reklamace a odpovědnost za škod

Zjištěné nedostatky při provádění Úklidových prací je Klient povinen uplatnit ihned při ukončení úklidových prací nebo písemnou reklamací učiněnou
bezprostředně po ukončení Úklidových prací, nejpozději však do 24 hodin od provedení Úklidových prací ve sjednaném termínu. Klient je povinen přiložit k
reklamaci pořízenou fotodokumentaci, prokazující vadné plnění ze strany Pracovníka Profi úklid Jitka. Pokud bude shledána reklamace oprávněnou, zajistí Profi úklid Jitka následně nápravu bez zbytečného odkladu, tj. do dvou pracovních dnů od přijaté reklamace, případně v jiné lhůtě dohodnuté s Klientem.
V případě, že Klient vyjádří opakovaně (tj. dvakrát a více) nespokojenost s kvalitou či rozsahem poskytnuté služby a jeho stížnost bude směřovat proti
osobě Pracovníka, který práce provádí, Profi úklid Jitka přistoupí k nahrazení tohoto Pracovníka jiným Pracovníkem.
Zhotovitel odpovídá Klientovi za škodu na jeho majetku vzniklou jednáním Pracovníků v souvislosti s plněním Smlouvy. V případě zjištění škody je
Objednatel o tom povinen neprodleně písemně informovat Profi úklid Jitka a svoje tvrzení doložit; lhůtou „neprodleně“ se rozumí doba 24 hodin od ukončení
Úklidových prací. Způsob nápravy bude určen dohodou smluvních stran. Vzniklá škoda může být nahrazena uvedením v předešlý stav, ve lhůtě přiměřené
rozsahu vzniklé škody, nebo případným uhrazením vzniklé škody v rámci pojistného plnění. K oznámení o vzniku škody podanému Klientem po uplynutí
stanovené lhůty nebude přihlédnuto. Klient je povinen poskytnout Profi úklid Jitka veškerou potřebnou součinnost k prokázání vzniku škody (zajištění servisních a jiných odborných zpráv, posudků, fotodokumentace apod., požadovaných v konkrétním případě pojišťovací společností.

Profi úklid Jitka neodpovídá za škody vzniklé při čištění skvrn na kobercích, oblečení, aj. v případě, že Klient neoznámil Profi úklid Jitka či Pracovníkovi písemně původ skvrny, popř. druh znečištění, pokud škoda byla způsobena nesprávným postupem a zvolením nesprávného přípravku, kterému mohlo být oznámením Klienta zabráněno.
Pro případy své odpovědnosti za škodu je Profi úklid Jitka pojištěný.
Podepsal-li zákazník Předávací protokol a potvrdil, že je vše bez závad, Profi úklid Jitka má právo případnou reklamaci zamítnout jako nedůvodnou.

VII. Trvání smlouvy, výpověď, odstoupení

Smlouva, není-li v ní uvedeno jinak, se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouvu může vypovědět kterákoliv ze smluvních stran bez uvedení důvodu. Výpovědní
doba činí jeden (1) měsíc a její běh počíná prvním (1.) dnem měsíce
následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. V průběhu
výpovědní lhůty bude úhrada za Úklidové práce splatná bezprostředně po
každém jejich ukončení, a to v hotovosti přímo k rukám Pracovníka. Pokud k
úhradě nedojde, má Profi úklid Jitka právo uplatnit okamžité odstoupení od Smlouvy,
čímž nezaniká jeho právo na úhradu provedené práce.
Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy tehdy, poruší-li
druhá smluvní strana závažným způsobem svoji povinnost vyplývající ze
Smlouvy a neodstraní-li tato závadný stav ani v přiměřené lhůtě po písemné
výzvě. Právní účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení písemného
oznámení o odstoupení smluvní straně, která Smlouvu porušila.
Pro případ prodlení Klienta s placením Úklidových služeb o více než 14 dní si
Profi úklid Jitka vyhrazuje právo na přerušení plnění, ke kterému se zavázal ve
Smlouvě, až do doby připsání dlužné částky na jeho účet. Profi úklid Jitka je oprávněna
z tohoto důvodu okamžitě jednostranně od smlouvy odstoupit. Účinky
odstoupení nastávají okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení
Klientovi. Dohodou smluvních stran je ujednáno, že účinky odstoupení od
smlouvy lze odvolat se souhlasem zákazníka. Profi úklid Jitka nepřebírá žádnou
odpovědnost za případné škody v období, kdy je Klient v prodlení se zaplacením
dlužné částky.
Smlouvu lze ukončit dohodu smluvních stran za podmínky, že žádná ze
smluvních stran nemá ke dni ukončení smlouvy vůči druhé smluvní straně
nevyrovnané finanční, nebo jiné majetkové závazky z této Smlouvy vyplývající.

VIII. Závěrečná ustanovení

Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými právními předpisy České
republiky.

Smluvní strany se zavazují nakládat s informacemi, které se dozvěděly na
základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, jako s důvěrnými a zavazují se tyto
neposkytovat bez souhlasu druhé smluvní strany třetí osobě, a to s výjimkami
sjednanými v této Smlouvě.
Tyto VOP nabývají účinnosti dne 17.05.2023 a jsou v příslušném znění
rozhodné pro veškeré Smlouvy učiněné v tento den a později.
Jakékoliv změny Smlouvy mohou být provedeny pouze na základě písemné
dohody smluvních stran, pokud není ve Smlouvě či VOP uvedeno jinak.
Profi úklid Jitka je oprávněn jednostranně v přiměřeném rozsahu znění VOP změnit.
Tuto změnu Profi úklid Jitka povinen oznámit Klientovi bez zbytečného odkladu
písemně, a to i elektronicky. Klient je oprávněn takto oznámenou změnu VOP
odmítnout ve lhůtě jednoho měsíce ode dne jejího oznámení, po marném
uplynutí této lhůty je nové znění VOP platné pro smluvní vztah vyplývající ze
Smlouvy. V případě, že zákazník odmítne ve stanovené lhůtě změnu VOP, je
oprávněn tuto Smlouvu vypovědět dle ustanovení čl. VII těchto VOP.

Profi úklid Jitka